Dynasty informationsservice Sökning RSS Kirkkonummi

RSS-länk

Mötesärende:
http://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kommunfullmäktige
Protokoll 13.03.2017/Paragraf 19

Föregående ärende | Nästa ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


Vård- och omsorgsnämnden

§ 17

02.03.2017

Kommunstyrelsen

§ 84

06.03.2017

Kommunfullmäktige

§ 19

13.03.2017

 

Kyrkslätts kommuns utlåtande om utkast till valfrihetslagstiftning inom social- och hälsovården

 

Vård- och omsorgsnämnden 02.03.2017 § 17

Till Kyrkslätts kommun inkom 31.1.2017 en begäran om utlåtande i vilken social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet ber kommunerna i Fastlandsfinland, samkommunerna, övriga producenter av socialvårdstjänster och hälso- och sjukvårdstjänster samt övriga instanser som nämns i sändlistan lämna yttranden om det bifogade utkastet till regeringens proposition med förslag till valfrihetslagstiftning. Man begär att utlåtandena lämnas till social- och hälsovårdsministeriet senast 28.3.2017 före kl. 16.15. Svaren som getts är offentliga. Utlåtandena kommer att beaktas i den slutliga bearbetningen av regeringens proposition.

 

Regeringspropositionen som begäran om utlåtande gäller är avsedd att främja kundernas möjligheter att inom social- och hälsovården välja tjänsteproducent, förbättra tillgången till tjänsterna och deras kvalitet samt stärka incitamenten för en kostnadseffektiv verksamhet och kontinuerlig utveckling. Lagen tillämpas på social- och hälsovården som omfattas av landskapets organiseringsansvar.

 

 

Begäran om utlåtande, material: http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-31-1-2017

 

 

Beredning: vård- och omsorgsdirektör Liisa Ståhle, tfn 050 594 1749 och

förvaltningschef Kati Kupiainen eller tf. ansvarsperson för resultatområdet hälsovårdstjänster Arja Liinavuori, tfn 050 350 3925, överskötare Hannele Repo, tfn 050 5818 469 och socialservicechef Jaana Koskela, tfn

fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi

 

Bilaga till föredragningslistan:

- Kirkkonummen kunnan vastaus sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön lausuntopyyntökyselyyn luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi, ehdotus perusturvalautakunnalle

 

Tilläggsmaterial:

 

 

Förslag

Vård- och omsorgsdirektören:

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att kommunstyrelsen godkänner att utlåtandet enligt bilagan ges som svar på begäran om utlåtande.

 

 

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden:

 

Vård- och omsorgsväsendet beslutade föreslå till kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige att kommunstyrelsen godkänner att utlåtandet enligt bilagan ges som svar på begäran om utlåtande.

 

Protokollet för denna paragrafs del justerades vid sammanträdet.

 

 

 

Bilaga till protokollet:

Bilaga 3/2.3.2017, Kyrkslätts kommuns svar på social- och hälsovårdsministeriets och finansministeriets begäran om utlåtande om utkast till valfrihetslagstiftning inom social- och hälsovården, vård- och omsorgsnämndens beslut

 

Tilläggsmaterial:

Vård- och omsorgsdirektörens presentation om utkast till valfrihetslagstiftning

 

 

För kännedom

Kommunstyrelsen (för fortsatt behandling)

 

Besvärsanvisning

Besvärsförbud (kommunallagen 91 §)

 

_____

 

Kommunstyrelsen 06.03.2017 § 84

6.3.2017

 

Bilaga till föredragningslistan:

- Kyrkslätts kommuns svar på social- och hälsovårdsministeriets och finansministeriets begäran om utlåtande om utkast till valfrihetslagstiftning inom social- och hälsovården, förslag till vård- och omsorgsnämnden

 

 

Förslag

Kommundirektören:

 

Kommunstyrelsen beslutar

 

1

föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner utlåtandet enligt bilagan om utkastet till valfrihetslagstiftning inom social- och hälsovården

 

2

justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

 

Behandling

Raija Vahasalo föreslog under behandlingen att kommunstyrelsen beslutar konstatera att lagutkastet om valfrihetslagen är ändamålsenligt och värt att understöda och att kommunen inte ger ett separat utlåtande.

 

Förslaget understöddes. Kommunstyrelsen godkände inte enhälligt förslaget, så ordföranden konstaterade att man måste rösta om det.

 

Ordföranden föreslog att omröstningen förrättas genom namnupprop så att de som understöder utgångsförslaget röstar "ja" och de som understöder Vahasalos ändringsförslag röstar "nej". Om "nej" vinner, beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Vahasalos förslag.

 

Vid omröstningen genom namnupprop gavs följande röster:

9 ja-röster:

 

(Adlercreutz, Harinen, Hedberg, Munther, Kilappa, Lehtinen, Lindholm, Saloranta-Eriksson, Sinisalo)

 

4 nej-röster:

 

(Haapaniemi, Kaurila, Wichmann, Vahasalo)

 

 

Beslut

 

Kommunstyrelsen beslutade

 

1

föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner utlåtandet enligt bilagan om utkastet till valfrihetslagstiftning inom social- och hälsovården

 

2

justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

 

 

 

 

Besvärsanvisning

besvärsförbud

_____

 

 

Kommunfullmäktige 13.03.2017 § 19

Bilaga till föredragningslistan:

- Kyrkslätts kommuns svar på social- och hälsovårdsministeriets och finansministeriets begäran om utlåtande om utkast till valfrihetslagstiftning inom social- och hälsovården

 

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fullmäktige

 

1

godkänner utlåtandet enligt bilagan om utkastet till valfrihetslagstiftning inom social- och hälsovården

 

2

justerar protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

 

 

Behandling

Fullmäktigeledamöterna Tiina Karlsson och Ville Salmela avlägsnade sig från sammanträdet kl. 22.03.

 

 

Under diskussionen gavs följande ändringsförslag gällande svaren på frågorna i utlåtandet:

 

Fullmäktigeordförande Ulf Kjerins ändringsförslag:

1. Kan man genom reformen minska hälso- och välfärdsskillnaderna bland befolkningen och göra tillgången till tjänster mer jämlik?

Ändringsförslag B TILL STÖRSTA DELEN (beslutsförslag C till största delen inte)

 

2. Främjar reformen på ett ändamålsenligt sätt kundens möjligheter att påverka sina egna tjänster?
Ändringsförslag B TILL STÖRSTA DELEN (beslutsförslag C till största delen inte)
Ändringsförslag, fritt formulerade observationer i det första stycket.
För en del av befolkningen ökar reformen på ett äkta sätt möjligheterna att påverka de egna tjänsterna, vilket är positivt, men bedömningen, huruvida det är ändamålsenligt med tanke på vårdens och servicens effekt, är däremot utmanande och förblir upp till kundens bedömning. En del av befolkningen har i utgångsläget sämre förutsättningar att fatta beslut.


3. Ger reformen kunden tillräckliga möjligheter att anlita sådana tjänster som lämpar sig för kundens egen situation?
Ändringsförslag B TILL STÖRSTA DELEN (beslutsförslag C till största delen inte)

 

6. Förverkligas demokratin på ett tillräckligt sätt i förslaget? Om inte, hur kunde demokratin stärkas i förslaget?

Tilläggsförslag i de fritt formulerade observationerna.
Man måste skapa en demokratisk organisation i landskapet som följer upp genomförandet av tjänsterna både beträffande kvaliteten och tillgången.
Kommunerna ska ha en stark roll i ovannämnda organisation, som ska ges tillräckliga befogenheter och ansvar att sköta sina uppgifter.

 

Tilläggsförslag i punkt 23

Valfriheten är som helhet en positiv reform. Största delen av medborgarna som är i arbetslivet omfattas också av den privata företagshälsovården. Olika befolkningsgrupper ska behandlas jämlikt, dvs. seniorer, personer utanför arbetslivet och barnfamiljer ska också garanteras valfrihet beträffande tjänsterna.

 

 

Ledamöterna Raija Vahasalo och Timo Haapaniemi understödde fullmäktigeordförande Ulf Kjerins ändringsförslag.

 

 

Ledamot Anna Aintilas ändringsförslag:
Tilläggsförslag i punkt 23
Utvidgningen av valfriheten ska ske på ett kontrollerat sätt och tas i bruk stegvis. Rådgivningsverksamheten och skol- och studerandehälsovården ska inte fragmenteras.

 

Ledamöterna Bodil Lindholm, Outi Saloranta-Eriksson, Rita Holopainen och Marjut Frantsi-Lankia understödde ledamot Anna Aintilas ändringsförslag.

 

 

 

Omröstningar

 

Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och konstaterade att fullmäktigeordförande Ulf Kjerin hade gjort ett ändringsförslag gällande punkterna 1, 2, 3 och 6 samt ett tilläggsförslag i punkt 23 och att ledamot Anna Aintila hade gett ett tilläggsförslag i punkt 23.

 

Fullmäktigeordförande Ulf Kjerins ändringsförslag i punkt 1 godkändes inte enhälligt så man måste rösta om det.

 

Ordförande föreslog att kommunfullmäktige röstar om fullmäktigeordförande Ulf Kjerins ändringsförslag gällande punkt 1 med omröstningsapparat så att de som understöder utgångsförslaget röstar "ja" och de som understöder fullmäktigeordförande Ulf Kjerins ändringsförslag i punkt 1 röstar "nej". Om "ja" får fler röster har kommunfullmäktige godkänt utgångsförslaget och om "nej" vinner har kommunfullmäktige godkänt fullmäktigeordförande Ulf Kjerins ändringsförslag i punkt 1.

 

Vid omröstningen med omröstningsapparat gavs 34 ja-röster och 10 nej-röster. Totalt 44 ledamöter var på plats.

 

Omröstningslistan ingår som bilaga till denna paragraf, bilaga Fge 14/13.3.2017.

 

Utgångsförslaget fick fler röster.

 

 

 

Fullmäktigeordförande Ulf Kjerins ändringsförslag i punkt 2 godkändes inte enhälligt så man måste rösta om det.

 

Ordförande föreslog att kommunfullmäktige röstar om fullmäktigeordförande Ulf Kjerins ändringsförslag gällande punkt 2 med omröstningsapparat så att de som understöder utgångsförslaget röstar "ja" och de som understöder fullmäktigeordförande Ulf Kjerins ändringsförslag i punkt 2 röstar "nej". Om "ja" får fler röster har kommunfullmäktige godkänt utgångsförslaget och om "nej" vinner har kommunfullmäktige godkänt fullmäktigeordförande Ulf Kjerins ändringsförslag i punkt 2.

 

Vid omröstningen med omröstningsapparat gavs 33 ja-röster och 11 nej-röster. Totalt 44 ledamöter var på plats.

 

Omröstningslistan ingår som bilaga till denna paragraf, bilaga Fge 15/13.3.2017.

 

Utgångsförslaget fick fler röster.

 

 

Fullmäktigeordförande Ulf Kjerins ändringsförslag i punkt 3 godkändes inte enhälligt så man måste rösta om det.

 

Ordförande föreslog att kommunfullmäktige röstar om fullmäktigeordförande Ulf Kjerins ändringsförslag gällande punkt 3 med omröstningsapparat så att de som understöder utgångsförslaget röstar "ja" och de som understöder fullmäktigeordförande Ulf Kjerins ändringsförslag i punkt 3 röstar "nej". Om "ja" får fler röster har kommunfullmäktige godkänt utgångsförslaget och om "nej" vinner har kommunfullmäktige godkänt fullmäktigeordförande Ulf Kjerins ändringsförslag i punkt 3.

 

Vid omröstningen med omröstningsapparat gavs 33 ja-röster och 11 nej-röster. Totalt 44 ledamöter var på plats.

 

Omröstningslistan ingår som bilaga till denna paragraf, bilaga Fge 16/13.3.2017.

 

Utgångsförslaget fick fler röster.

 

 

 

Fullmäktigeordförande Ulf Kjerins ändringsförslag i punkt 6 godkändes inte enhälligt så man måste rösta om det.

 

Ordförande föreslog att kommunfullmäktige röstar om fullmäktigeordförande Ulf Kjerins ändringsförslag gällande punkt 6 med omröstningsapparat så att de som understöder utgångsförslaget röstar "ja" och de som understöder fullmäktigeordförande Ulf Kjerins ändringsförslag i punkt 6 röstar "nej". Om "ja" får fler röster har kommunfullmäktige godkänt utgångsförslaget och om "nej" vinner har kommunfullmäktige godkänt fullmäktigeordförande Ulf Kjerins ändringsförslag i punkt 6.

 

Vid omröstningen med omröstningsapparat gavs 32 ja-röster och 12 nej-röster. Totalt 44 ledamöter var på plats.

 

Omröstningslistan ingår som bilaga till denna paragraf, bilaga Fge 17/13.3.2017.

 

Utgångsförslaget fick fler röster.

 

 

 

Fullmäktigeordförande Ulf Kjerins ändringsförslag i punkt 23 godkändes inte enhälligt så man måste rösta om det.

 

Ordförande föreslog att kommunfullmäktige röstar om fullmäktigeordförande Ulf Kjerins ändringsförslag gällande punkt 23 med omröstningsapparat så att de som understöder utgångsförslaget röstar "ja" och de som understöder fullmäktigeordförande Ulf Kjerins ändringsförslag beträffande punkt 23 röstar "nej". Om "ja" får fler röster har kommunfullmäktige godkänt utgångsförslaget och om "nej" vinner har kommunfullmäktige godkänt fullmäktigeordförande Ulf Kjerins ändringsförslag beträffande punkt 23.

 

Vid omröstningen med omröstningsapparat gavs 24 ja-röster och 20 nej-röster. Totalt 44 ledamöter var på plats.

 

Omröstningslistan ingår som bilaga till denna paragraf, bilaga Fge 18/13.3.2017.

 

Utgångsförslaget fick fler röster.

 

 

 

Ledamot Anna Aintilas ändringsförslag i punkt 23 godkändes inte enhälligt så man måste rösta om det.

 

Ordförande föreslog att kommunfullmäktige röstar om ledamot Anna Aintilas ändringsförslag gällande punkt 23 med omröstningsapparat så att de som understöder utgångsförslaget röstar "ja" och de som understöder ledamot Anna Aintilas ändringsförslag beträffande punkt 23 röstar "nej". Om "ja" får fler röster har kommunfullmäktige godkänt utgångsförslaget och om "nej" vinner har kommunfullmäktige godkänt ledamot Anna Aintilas ändringsförslag beträffande punkt 23.

 

Vid omröstningen med omröstningsapparat gavs 13 ja-röster, 30 nej-röster och en röstade blankt. Totalt 44 ledamöter var på plats.

 

Omröstningslistan ingår som bilaga till denna paragraf, bilaga Fge 19/13.3.2017.

 

Anna Aintilas ändringsförslag fick fler röster.

 

 

 

Beslut

Kommunfullmäktige:

 

Kommunfullmäktige beslutade

 

1

godkänna utlåtandet enligt bilagan om utkastet till valfrihetslagstiftning inom social- och hälsovården med följande tillägg i punkt 23:

 

Utvidgningen av valfriheten ska ske på ett kontrollerat sätt och tas i bruk stegvis. Rådgivningsverksamheten och skol- och studerandehälsovården ska inte fragmenteras.

 

2

justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

 

 

Bilagor till protokollet:

Fge 14 / 13.3.2017, omröstningslista

Fge 15 / 13.3.2017, omröstningslista

Fge 16 / 13.3.2017, omröstningslista

Fge 17 / 13.3.2017, omröstningslista

Fge 18 / 13.3.2017, omröstningslista

Fge 19 / 13.3.2017, omröstningslista

Fge 20/13.3.2017, Kyrkslätts kommuns svar på social- och hälsovårdsministeriets och finansministeriets begäran om utlåtande om utkast till valfrihetslagstiftning inom social- och hälsovården, kommunfullmäktiges beslut 13.3.2017 § 19

 

 

 

Besvärsanvisning

besvärsförbud

 

_____


Föregående ärende | Nästa ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format