Dynasty informationsservice Sökning RSS Kirkkonummi

RSS-länk

Mötesärende:
http://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kommunfullmäktige
Protokoll 07.11.2016/Paragraf 107

Föregående ärende | Nästa ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


Vård- och omsorgsnämnden

§ 122

27.10.2016

Kommunstyrelsen

§ 339

31.10.2016

Kommunfullmäktige

§ 107

07.11.2016

 

Kyrkslätts kommuns utlåtande om utkast till regeringens proposition till landskapsreform och reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lagar som har samband med dem

 

Vård- och omsorgsnämnden 27.10.2016 § 122

Till Kyrkslätts kommun inkom 31.8.2016 en begäran om utlåtande i vilken social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet ber utlåtande om utkast till regeringens proposition till landskapsreform och reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lagar som har samband med dem. Man begär att lämna utlåtanden till social- och hälsovårdsministeriet senast 9.11.2016 före kl. 16.15. Utlåtandena beaktas när regeringens proposition bereds.

 

Genom den regeringsproposition som denna begäran om utlåtande gäller är avsikten att bl.a. inrätta de nya landskapen och föreskriva om landskapens förvaltning och ekonomi, överföra ansvaret för ordnandet av social- och hälsotjänsterna från kommunerna till landskapen samt föreskriva om den finansiering som landskapen ska få, beskattningsgrunderna för att få in medel för finansiering, genomförandet av reformen, personalens ställning samt egendomsarrangemangen. Avsikten är också att i fråga om den basservice som blir kvar på kommunernas ansvar föreskriva om ett nytt statsandelssystem för den kommunala basservicen. En separat regeringsproposition bereds om överföringen till landskapen och finansieringen av övriga uppgifter än social- och hälsovården.

 

Reformens införandelag innehåller bestämmelser om landskapsindelningen. Om en kommun beslutar att föreslå att kommunen ska höra till ett annat landskap än det som föreslås i 5 § i införandelagen, ska kommunfullmäktiges beslutshandling i beslutet sändas till social- och hälsovårdsministeriet.

 

Kommunens utlåtande har beretts på ett sådant sätt som godkänts i kommunens ledningsgrupp 20.9.2016. Enligt det ansvaras och koordineras beredningen av utlåtandet av vård- och omsorgsväsendet. Kommunens olika sektorer har för sin egen del gett sina synpunkter till vård- och omsorgsväsendet senast 12.10.2016. Därtill har kommunjuristen, personalchefen och ekonomidirektören gett sina synpunkter. Man har försökt kombinera vård- och omsorgsväsendets och andra sektorernas syner i det bifogade utkastet till utlåtande.

 

Begäran om utlåtande, material: http://alueuudistus.fi/hallituksen-esitysluonnos-31-8-2016?p_p_id=56_INSTANCE_I7eHeBhg9vBE&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_56_INSTANCE_I7eHeBhg9vBE_languageId=sv_SE

 

 

Beredning: vård- och omsorgsdirektör Liisa Ståhle, tfn 050 594 1749 och

förvaltningschef Kati Kupiainen, tfn 040 126 9642

fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi

 

Bilaga till föredragningslistan:

- Kirkkonummen kunnan vastaus sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistukseksi, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi, ehdotus perusturvalautakunnalle

Tilläggsmaterial:

- Hallituksen esitysluonnos sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi 31.8.2016 / tiivistelmä

- Maakuntalaki / Korjaukset maakuntalain pykäliin 1.9.2016

- Ministeri Juha Rehulan maakuntakierroksen sote-esittelydiat syyskuu 2016

- Sote- ja maakuntauudistus / Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti

- Hallituksen esitysluonnos sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi / Liisa Ståhle

 

 

 

Förslag

Vård- och omsorgsväsendet beslutar föreslå till kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige att kommunstyrelsen godkänner att utlåtandet enligt bilagan ges som svar på begäran om utlåtande.

 

 

Behandling

 

Under diskussionen framställdes följande förslag:

 

Vård- och omsorgsnämndens ledamot Viveca Lahti föreslog att följande tillägg görs i utlåtandet:

- Fråga nr. 28: i finansieringen bör man beakta att tvåspråkighet ökar landskapets kostnader.

- Fråga nr. 4: att ett påverkningsorgan för minoritetsspråk ska ha minst en representant i landskapsstyrelsen.

 

Ledamöterna Ulrika Sjöholm och Stefan Gustafsson understödde Lahtis förslag. Vård- och omsorgsnämnden godkände Lahtis tilläggsförslag enhälligt.

 

Ledamot Marjut Frantsi-Lankia föreslog understödd av nämndens ordförande Jussi Määttä att utlåtandets viktigaste punkter understreckas så att de betonas i texten. Vård- och omsorgsnämnden godkände Frantsi-Lankias förslaget enhälligt.

 

 

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden:

 

Beslutsförslaget godkändes med följande ändringar:

 

I utlåtandet görs följande tillägg:

- Fråga nr. 28: i finansieringen bör man beakta att tvåspråkighet ökar landskapets kostnader.

- Fråga nr. 4: att ett påverkningsorgan för minoritetsspråk ska ha minst en representant i landskapsstyrelsen.

 

och utlåtandets viktigaste punkter understreckas så att de betonas i texten.

 

 

Vård- och omsorgsnämndens ledamot Ulrika Sjöholm avlägsnade sig från sammanträdet efter behandlingen av den här paragrafen kl. 19.22.

 

Efter behandlingen av den här paragrafen hölls en paus kl. 19.22-19.35.

 

 

Bilaga till protokollet:

Bilaga 1/28.10.2016, Kirkkonummen kunnan vastaus sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistukseksi, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi, perusturvalautakunnan päätös

 

För kännedom

Kommunstyrelsen (för fortsatt behandling)

 

Besvärsanvisning

Besvärsförbud (kommunallagen 91 §)

 

_____

 

Kommunstyrelsen 31.10.2016 § 339

Bilaga till föredragningslistan

- Kyrkslätts kommuns svar på social- och hälsovårdsministeriets samt finansministeriets begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till landskapsreform och reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lagar som har samband med dem, förslag till kommunstyrelsen 31.10.2016

 

Tilläggsmaterial

- Hallituksen esitysluonnos sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi 31.8.2016 / tiivistelmä

- Maakuntalaki / Korjaukset maakuntalain pykäliin 1.9.2016

- Ministeri Juha Rehulan maakuntakierroksen sote-esittelydiat syyskuu 2016

- Sote- ja maakuntauudistus / Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti

 

 

 

Förslag Kommundirektören:

 

Kommunstyrelsen beslutar

 

1

föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen godkänner att utlåtandet enligt bilagan ges som svar på begäran om utlåtande

 

2

justera protokollet för denna paragrafts del vid sammanträdet

 

Behandling

Ordförande Raija Vahasalo föreslog att ärendet bordläggs. Förslaget godkändes enhälligt.

 

Timo Haapaniemi föreslog att ärendet under bordläggningen bereds vidare som samarbete mellan tjänsteinnehavarna och de politiska beslutsfattarna så att till beredningsarbetsgruppen utses kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium, sektordirektör Liisa Ståhle, kommundirektör Tarmo Aarnio, fullmäktigeledamot Rita Holopainen, fullmäktigeledamot Marjut Frantsi-Lankia och fullmäktigeledamot Irja Bergholm. Outi Saloranta-Eriksson och Matti Kaurila understödde förslaget och det godkändes enhälligt.

 

Beslut

Kommunstyrelsen:

 

Kommunstyrelsen beslutade

 

1

bordlägga ärendet och

 

2

att ärendet under bordläggningen bereds vidare som samarbete mellan tjänsteinnehavarna och de politiska beslutsfattarna så att till beredningsarbetsgruppen utses kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium, sektordirektör Liisa Ståhle, kommundirektör Tarmo Aarnio, fullmäktigeledamot Rita Holopainen, fullmäktigeledamot Marjut Frantsi-Lankia och fullmäktigeledamot Irja Bergholm.

 

 

Besvärsanvisning

Besvärsförbud (kommunallagen 91 §)

 

_____

 

 

Kommunfullmäktige 07.11.2016 § 107

 

Kommunstyrelsen 7.11.2016

Bilaga till föredragningslistan

- Kyrkslätts kommuns svar på social- och hälsovårdsministeriets samt finansministeriets begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till landskapsreform och reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lagar som har samband med dem, förslag till kommunstyrelsen 7.11.2016

 

Tilläggsmaterial

- Hallituksen esitysluonnos sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi 31.8.2016 / tiivistelmä

- Maakuntalaki / Korjaukset maakuntalain pykäliin 1.9.2016

- Ministeri Juha Rehulan maakuntakierroksen sote-esittelydiat syyskuu 2016

- Sote- ja maakuntauudistus / Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti

 

 

Förslag

Kommundirektören:

 

Kommunstyrelsen beslutar

 

1

föreslå kommunfullmäktige att kommunfullmäktige godkänner att kommunstyrelsens förslag till utlåtande ges som svar på begäran om utlåtande och

 

2

justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

 

 

Behandling

 

Outi Saloranta-Eriksson anlände till sammanträdet kl. 16.38 och Emmi Wehka-aho kl. 16.40 då behandling av ärendet inleddes.

 

Matti Kaurila föreslog att det andra stycket på sidan 16 stryks, dvs. omnämnandet av landskapsreformens beskattningsrätt. Reijo Munther understödde förslaget. Förslaget godkändes inte enhälligt så man måste rösta om det. Omröstningsordning: utgångsförslaget JA och Kaurilas ändringsförslag NEJ. För utgångsförslaget (JA) röstade Rita Holopainen, Ari Harinen, Hans Hedberg, Antti Kilappa, Michaela Lindholm, Outi Saloranta-Eriksson och Pekka Sinisalo. För Kaurilas ändringsförslag (NEJ) röstade Reijo Munther, Matti Kaurila, Marjatta Savilahti och Raija Vahasalo. Utgångsförslaget godkändes med rösterna 7-4.

 

 

Beslut

Enligt förslaget

 

 

 

Besvärsanvisning

Besvärsförbud (kommunallagen 91 §)

 

 

_____

 

 

Kommunfullmäktige 7.11.2016

 

 

 

Förslag

Arbetsgruppens förslag till kommunstyrelsen delas ut till fullmäktigeledamöterna per e-post på fredagen.

 

Kommunstyrelsens behandlar ärendet på sitt extra sammanträde 7.11.2016. Kommunstyrelsens förslag ges vid sammanträdet.

 

Behandling

 

Vård- och omsorgsdirektör Liisa Ståhle presenterade de ändringsförslag som arbetsgruppen föreslagit i vård- och omsorgsnämndens förslag till utlåtande 27.10.2016.

 

 

Under diskussionen framställdes följande förslag:

 

Fullmäktigeledamot Emmi Wehka-aho framställde följande ändringsförslag till fråga 14:

Till största delen inte.

Åtskiljande av uppgifterna för anordande från den administrativa serviceproduktionen samt regleringen som gäller landskapets serviceanstalt kringskär landskapens möjligheter att besluta om ändamålsenliga och effektiva organisationssätt för serviceproduktionen. Detta arrangemang skapar överlappande mförvaltning och förvaltningskostnader samt försvagar landskapets möjligheter till stytrning av serviceproduktionen.

Ledamot Marjut Frantsi-Lankia understödde förslaget.

 

 

Fullmäktigeledamot Matti Kaurila föreslog att följande stryks från fråga 26 (sidan 16):

Kommunfullmäktige beslutar stryka sista stycket från punkt 26 i utlåtandet, som börjar "Landskapet ska i fortsättningen ha egen beskattningsrätt, varvid . "

Ledamöterna Raija Vahasalo, Thorolf Sjölund och Petri Pohjonen understödde förslaget.

 

 

Ledamot Anna Aintila gav följande tre förslag:

Förslag 1: tillägg:

Påverkansorganet för den språkliga minoriteten ska ha minst en representant i landskapsstyrelsen.

Ledamöterna Thorolf Sjölund, Corinna Tammenmaa och ersättare Viveca Lahti understödde förslaget.

 

 

Förslag 2: tillägg till fråga 16:

Valfriheten, mångproducentmodellen och bolagiseringen försvårar integrationen och landskapen kommer att ha sådan organiseringsbehörighet som man inte har tidigare erfarenhet av.

Ledamöterna Thorolf Sjölund, Corinna Tammenmaa och ersättare Viveca Lahti understödde förslaget.

 

 

Förslag 3: tillägg:

Det kommer att föreligga ett tryck att höja klientavgifterna. Detta hjälper inte för att minska hälsoskillnaderna.

Ledamöterna Thorolf Sjölund, Corinna Tammenmaa och ersättare Viveca Lahti understödde förslaget.

 

 

Ledamot Ari Harinen föreslog att följande två ändringar tilläggs i svaret på fråga 3:

Man genomför landskapsvalet i Nyland med intern valkretsindelning så att Kyrkslätt placerar sig i den västra valkretsen.

Ledamöterna Eero Lankia, Pekka Jäppinen, Pekka M. Sinisalo, Minna Hakapää och Ville Salmela understödde förslaget.

 

 

Ledamot Pekka Sinisalo föreslog att stycke 5 i punkt 4 av paragraf 12 stryks:

"Det ska ha beslutandemakt som binder landskapet."

Fullmäktigeledamöterna Eero Lankia och Ville Salmela understödde förslaget.

 

 

Ledamot Ari Harinen föreslog att en ny beslutspunkt tilläggs och att den tidigare beslutspunkten 2 blir punkt 3:

ny punkt 2:

Kostnadsbesparingsmålsättningarna och förbättringen i servicen beträffande vårdreformen kommer inte på det sätt som regeringen föreslår att uppnås i Kyrkslätt. Därför anser kommunfullmäktige att man ska avstå från reformen i den form som den nu föreslås.

punkt 3:

paragrafen justeras

Ledamöterna Pekka Jäppinen, Pekka M. Sinisalo, Minna Hakapää och Ville Salmela understödde förslaget.

 

 

Ledamot Corinna Tammenmaa föreslog att ur punkten Påverkansorganet för den språkliga minoriteten

Stryks ordet "bindande".

 

Ersätts med meningen: I den fortsatta beredningen ska påverkansorganet för den språkliga minoritetens möjligheter att i verkligheten påverka genomförandet av service på det egna språket preciseras och man ska t.ex. koppla påverkansorganet till landskapsstyrelsens beslutsfattande.

Ledamöterna Hans Hedberg och Thorolf Sjölund understödde förslaget.

 

 

Ledamot Jens Sørensen föreslog att kommunstyrelsens utlåtandeförslag ersätts med följande utlåtande:

"Den krävda organisationsreformen är för stor. Den krävda reformhastigheten är för hög. Vi tror inte att både beslutsfattandet och det operativa maskineriet kan genomföra denna reform utan för stora risker. Vi föreslår att reformen planeras så att tidtabellen för genomförande av den är åtminstone ett årtionde."

 

Fullmäktigeledamöterna Minna Hakapää och Emmi Wehka-aho understödde förslaget.

 

 

Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och konstaterade att ovannämnda förslag har framställts under behandlingen och förslagen har understötts.

Ordförande föreslog att fullmäktige först behandlar förslagen separat var för sig så att man först behandlar fullmäktigeledamot Wehka-ahos förslag och till sist Jens Sørensens utlåtandeförslag.

 

 

Omröstningar

 

Fullmäktigeledamot Emmi Wehka-ahos ändringsförslag till fråga 14:

 

Kommunstyrelsen godkände inte ledamot Wehka-ahos förslag enhälligt så ordföranden föreslog att fullmäktige röstar med omröstningsapparat så att de som understöder kommunstyrelsens utgångsförslag röstar "ja" och de som understöder Wehka-ahos ändringsförslag röstar "nej". Om "nej" vinner, beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Wehka-ahos förslag.

Omröstningspropositionen godkändes.

Vid omröstningen med omröstningsapparat gavs följande röster:

29 ja-röster och 18 nej-röster, 4 var borta.

Utgångsförslaget fick fler röster.

Omröstningslistan ingår som bilaga till denna paragraf, bilaga Fge 5/7.11.2016.

 

 

Ledamot Matti Kaurilas förslag till strykning i fråga 26 (sidan 16):

Kommunstyrelsen godkände inte ledamot Kaurilas förslag enhälligt så ordföranden föreslog att fullmäktige röstar med omröstningsapparat så att de som understöder kommunstyrelsens utgångsförslag röstar "ja" och de som understöder Kaurilas ändringsförslag röstar "nej". Om "nej" vinner, beslutar kommunfullmäktige enligt Kaurilas förslag.

Omröstningspropositionen godkändes.

Vid omröstningen med omröstningsapparat gavs följande röster:

26 ja-röster och 21 nej-röster, 4 var borta.

Utgångsförslaget fick fler röster.

Omröstningslistan ingår som bilaga till denna paragraf, bilaga Fge 6/7.11.2016.

 

 

Ledamot Anna Aintilas tilläggsförslag 1:

Påverkansorganet för den språkliga minoriteten ska ha minst en representant i landskapsstyrelsen.

Kommunstyrelsen godkände inte ledamot Aintilas förslag enhälligt så ordföranden föreslog att fullmäktige röstar med omröstningsapparat så att de som understöder kommunstyrelsens utgångsförslag röstar "ja" och de som understöder Aintilas ändringsförslag röstar "nej". Om "nej" vinner, beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Aintilas förslag.

Omröstningspropositionen godkändes.

Vid omröstningen med omröstningsapparat gavs följande röster:

25 ja-röster och 22 nej-röster, 4 var borta.

Utgångsförslaget fick fler röster.

Omröstningslistan ingår som bilaga till denna paragraf, bilaga Fge 7 / 7.11.2016.

 

 

Anna Aintilas tilläggsförslag 2 (till fråga 16):

Kommunstyrelsen godkände inte ledamot Aintilas förslag enhälligt så ordföranden föreslog att fullmäktige röstar med omröstningsapparat så att de som understöder kommunstyrelsens utgångsförslag röstar "ja" och de som understöder Aintilas ändringsförslag röstar "nej". Om "nej" vinner, beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Aintilas förslag.

Omröstningspropositionen godkändes.

Vid omröstningen med omröstningsapparat gavs följande röster:

34 ja-röster, 12 nej-röster, 1 ledamot röstade blankt och 4 var borta.

Utgångsförslaget fick fler röster.

Omröstningslistan ingår som bilaga till denna paragraf, bilaga Fge 8/7.11.2016.

 

 

Anna Aintilas tilläggsförslag 3 (gällande klientavgifterna):

Kommunstyrelsen godkände inte ledamot Aintilas förslag enhälligt så ordföranden föreslog att fullmäktige röstar med omröstningsapparat så att de som understöder kommunstyrelsens utgångsförslag röstar "ja" och de som understöder Aintilas ändringsförslag röstar "nej". Om "nej" vinner, beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Aintilas förslag.

Omröstningspropositionen godkändes.

Vid omröstningen med omröstningsapparat gavs följande röster:

25 ja-röster och 22 nej-röster, 4 var borta.

Utgångsförslaget fick fler röster.

Omröstningslistan ingår som bilaga till denna paragraf, bilaga Fge 9/7.11.2016.

 

 

Ledamot Ari Harinens ändringsförslag gällande svaret på fråga 3:

Kommunstyrelsen godkände inte ledamot Harinens förslag enhälligt så ordföranden föreslog att fullmäktige röstar med omröstningsapparat så att de som understöder kommunstyrelsens utgångsförslag röstar "ja" och de som understöder Harinens ändringsförslag röstar "nej". Om "nej" vinner, beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Harinens förslag.

Omröstningspropositionen godkändes.

Vid omröstningen med omröstningsapparat gavs följande röster:

18 ja-röster, 28 nej-röster, 1 ledamot röstade blankt och 4 var borta.

Harinens ändringsförslag fick fler röster.

Omröstningslistan ingår som bilaga till denna paragraf, bilaga Fge 10/7.11.2016.

 

 

Ledamot Pekka M. Sinisalos strykningsförslag:

Fullmäktige godkände inte ledamot Sinisalos förslag enhälligt så ordföranden föreslog att fullmäktige röstar med omröstningsapparat så att de som understöder kommunstyrelsens utgångsförslag röstar "ja" och de som understöder Sinisalos ändringsförslag röstar "nej". Om "nej" vinner, beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Sinisalos förslag.

Omröstningspropositionen godkändes.

Vid omröstningen med omröstningsapparat gavs följande röster:

29 ja-röster och 18 nej-röster, 4 var borta.

Utgångsförslaget fick fler röster.

Omröstningslistan ingår som bilaga till denna paragraf, bilaga Fge 11/7.11.2016.

 

 

Ledamot Ari Harinens förslag: ny beslutspunkt 2:

Kommunstyrelsen godkände inte ledamot Harinens förslag enhälligt så ordföranden föreslog att fullmäktige röstar med omröstningsapparat så att de som understöder kommunstyrelsens utgångsförslag röstar "ja" och de som understöder Harinens ändringsförslag röstar "nej". Om "nej" vinner, beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Harinens förslag.

Omröstningspropositionen godkändes.

Vid omröstningen med omröstningsapparat gavs följande röster:

29 ja-röster och 18 nej-röster, 4 var borta.

Utgångsförslaget fick fler röster.

Omröstningslistan ingår som bilaga till denna paragraf, bilaga Fge 12/7.11.2016.

 

 

Ledamot Corinna Tammenmaas förslag: Påverkansorganet för den språkliga minoriteten

Man stryker ordet "bindande".

 

Fullmäktige godkände inte ledamot Tammenmaas förslag enhälligt så ordföranden föreslog att fullmäktige röstar med omröstningsapparat så att de som understöder kommunstyrelsens utgångsförslag röstar "ja" och de som understöder Tammenmaas ändringsförslag röstar "nej". Om "nej" vinner, beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Tammenmaas förslag.

Omröstningspropositionen godkändes.

Vid omröstningen med omröstningsapparat gavs följande röster:

4 ja-röster, 42 nej-röster, 1 ledamot röstade blankt och 4 var borta.

Tammenmaas förslag fick fler röster.

Omröstningslistan ingår som bilaga till denna paragraf, bilaga Fge 13/7.11.2016.

 

 

Ledamot Jens Sørensens förslag till nytt utlåtande:

 

Fullmäktige godkände inte ledamot Sørensens förslag enhälligt så ordföranden föreslog att fullmäktige röstar med omröstningsapparat så att de som understöder kommunstyrelsens utgångsförslag röstar "ja" och de som understöder Sørensens ändringsförslag röstar "nej". Om "nej" vinner, beslutar kommunfullmäktige enligt Sørensens förslag.

Omröstningspropositionen godkändes.

Vid omröstningen med omröstningsapparat gavs följande röster:

38 ja-röster och 9 nej-röster, 4 var borta.

Utgångsförslaget fick fler röster.

Omröstningslistan ingår som bilaga till denna paragraf, bilaga Fge 14 / 7.11.2016.

 

 

Ledamöterna Pekka M. Sinisalo, Marjut Frantsi-Lankia och Corinna Tammenmaa avlägsnade sig från sammanträdet under behandlingen av denna paragraf.

 

 

Beslut

Kommunfullmäktige:

 

Kommunfullmäktige beslutade

 

1

göra följande ändringar i kommunens utlåtandet som ingår som bilaga till föredragningslistan:

 

1.1

sidan 4: Följande mening stryks: "Man genomför valen med indelning i valkretsar." Istället tilläggs följande mening: "Man genomför landskapsvalet i Nyland med intern valkretsindelning så att Kyrkslätt placerar sig i den västra valkretsen."

 

 

1.2

sidan 5: från nästsista stycket stryks följande mening: "Man skulle bestämma att detta organ får bindande beslutanderätt för landskapet eller t.ex. koppla påverkningsorganet för minoritetsspråk till landskapssyrelsens beslutsfattande." Istället tilläggs följande mening: "I den fortsatta beredningen ska påverkansorganet för den språkliga minoritetens möjligheter att i verkligheten påverka genomförandet av service på det egna språket preciseras och man ska t.ex. koppla påverkansorganet till landskapsstyrelsens beslutsfattande."

2

Kyrkslätts kommuns svar på social- och hälsovårdsministeriets samt finansministeriets begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till landskapsreform och reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lagar som har samband med dem, där

de i punkt 1 nämnda ändringarna är bilaga till fullmäktigeprotokollet

Fge 15/7.11.2016:

 

_____

 

 

Bilagor till protokollet:

Fge 5 / 7.11.2016, omröstningslista (Wehka-aho)

Fge 6 / 7.11.2016, omröstningslista (Kaurila)

Fge 7 / 7.11.2016, omröstningslista (Aintila, 1)

Fge 8 / 7.11.2016, omröstningslista (Aintila, 2)

Fge 9 / 7.11.2016, omröstningslista (Aintila, 3)

Fge 10/11.7.2016, omröstningslista (Harinen)

Fge 11 / 7.11.2016, omröstningslista (Sinisalo)

Fge 12 / 7.11.2016, omröstningslista (Harinen)

Fge 13 / 7.11.2016, omröstningslista (Tammenmaa)

Fge 14 / 7.11.2016, omröstningslista (Sørensen)

Fge 15 / 7.11.2016, Kyrkslätts kommuns svar på social- och hälsovårdsministeriets samt finansministeriets begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till landskapsreform och reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lagar som har samband med dem

 

_____

 

 

Besvärsanvisning

besvärsförbud

 

_____

 


Föregående ärende | Nästa ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format