Dynasty informationsservice Sökning RSS Kirkkonummi

RSS-länk

Mötesärende:
http://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kommunfullmäktige
Protokoll 07.11.2016/Paragraf 106

Föregående ärende | Nästa ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

Kommunstyrelsen

§ 326

17.10.2016

Kommunfullmäktige

§ 106

07.11.2016

 

Förlängning av förtroendeorganens mandatperiod till slutet av maj 2017

 

Kommunstyrelsen 17.10.2016 § 326

Den nya kommunallagen ändrar tidpunkten för kommunalvalet från oktober till april. Det fullmäktige som väljs vid valet inleder sin mandatperiod från början av juni. Följande kommunalval förrättas på basis av ändringen som gjorts i vallagen i april 2017 och fullmäktiges mandatperiod inleds enligt 15.1 § i kommunallagen från början av juni 1.6.2017.

 

Senaste kommunalval förrättades i oktober 2012 och mandatperioden för de fullmäktigeledamöter som då valdes varar till slutet av år 2016. Som följd av den ändrade tidpunkten för valet har mandatperioden för det fullmäktige som valdes år 2012 förlängts till slutet av maj 2017 dvs. fram till 31.5.2017.

 

Förlängning av fullmäktiges mandatperiod betyder också att mandatperioden för ledamöterna i kommunens övriga organ förlängs till slutet av maj 2017 att motsvara fullmäktiges mandatperiod eller så länge tills nya förtroendevalda valts istället för dem vid fullmäktiges sammanträde i juni 2017.

 

Mandatperioden för fullmäktigeledamöter invalda vid senaste kommunalval och förtroendevalda som utnämnts efter senaste val skulle enligt bestämmelserna avslutas i slutet av år 2016. De har i praktiken förbundit sig att sköta sitt förtroendeuppdrag fram till dess. Därför bestäms i övergångsbestämmelsen i kommunallagens 147 § 3 mom. om dessa förtroendevalda personers rätt atta vgå från sitt uppdrag i slutet av den ordinarie valperioden, dvs. vid utgången av år 2016. Det behövs inga särskilda skäl för att få avgå.

 

Ifall en fullmäktigeledamot eller annan förtroendevald avgår i slutet av år 2016 kallas en ersättare i fullmäktige in istället för fullmäktigeledamoten och en ny förtroendeperson istället för den avgående förtroendepersonen för den mandatperiod som kvarstår. Avgång från uppdraget som fullmäktigeledamot eller från annat förtroendeuppdrag i kommunens förtroendeorgan ska meddelas skriftligt till fullmäktige eller till det organ som valt förtroendepersonen senast 30.11.2016. Eventuella avgångsansökningar ska sändas skriftligt till kommunens registratur på e-postadressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Beredning: kommunjurist tanja.mansikka@kirkkonummi.fi

 

 

Förslag

Kommundirektören:

 

Kommunstyrelsen konstaterar att

 

1

fullmäktigeledamot eller annan förtroendevald kan till följd av ändringen i vallagen avgå från sitt förtroendeuppdrag i slutet av den ordinarie mandatperioden dvs. vid utgången av år 2016.

 

2

förtroendevald som inte vill fortsätta i sitt förtroendeorgan till juni 2017 ska skriftligt meddela om sin avgång senast 30.11.2016 till fullmäktige eller annat organ som förrättar val och som beslutar om beviljande av avsked. Eventuella avgångsansökningar ska sändas skriftligt till kommunens registratur på e-postadressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

3

ärendet tillställs kommunfullmäktige för kännedom.

 

Beslut

Kommunstyrelsen:

 

Beslut enligt förslaget

 

 

För kännedom

kommunens förtroendepersoner

kommunfullmäktige

 

 

Besvärsanvisning

besvärsförbud

 

_____

Kommunfullmäktige 07.11.2016 § 106

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fullmäktige antecknar för kännedom att

 

1

fullmäktigeledamot eller annan förtroendevald kan till följd av ändringen i vallagen avgå från sitt förtroendeuppdrag i slutet av den ordinarie mandatperioden dvs. vid utgången av år 2016.

 

2

förtroendevald som inte vill fortsätta i sitt förtroendeorgan till juni 2017 ska skriftligt meddela om sin avgång senast 30.11.2016 till fullmäktige eller annat organ som förrättar val och som beslutar om beviljande av avsked. Eventuella avgångsansökningar ska sändas skriftligt till kommunens registratur på e-postadressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

 

Beslut

Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag.

 

_____

 

 

Besvärsanvisning

Besvärsförbud

 

_____


Föregående ärende | Nästa ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format